Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

Krok w kierunku bardziej przejrzystego rynku kapitałowego

Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych, oprócz norm prawnych często stosują także tak zwane „miękkie” regulacje, dotyczące zasad ładu korporacyjnego. Ich stosowanie ni e jest obowiązkowe, ale spółka musi poinformować, czy stosuje te zasady, a jeśli nie, to których zasad nie stosuje i wytłumaczyć dlaczego (według zasady „complay or explain”). Spółki notowane na GPW w Warszawie także podlegają takim regulacjom – są to Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW SA uchwalane przez Radę Giełdy. Obecnie obowiązujące Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW SA pochodzą z roku 2007 r. , choć od tego czasu podlegały modyfikacjom. W dniu 31 sierpnia 2011 r. Rada Giełdy wprowadziła kolejne zmiany w tych zasadach, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 r. Powinny one zwiększyć przejrzystość rynku kapitałowego i pozwolić inwestorów na ocenę także nietradycyjnych czynników ryzyka. Zgodnie z nowymi praktykami spółki powinny informować także o swoim zaangażowaniu społecznym, dzięki czemu inwestorzy będą mogli ocenić, czy spółka koncentruje się wyłącznie na swojej podstawowej działalności, czy także wykorzystuje swoje środki także na zaspokojeni także innych potrzeb społeczności  lokalnych czy szerszego otoczenia. Zgodnie z rozszerzonymi zasadami spółki będą informowały o wspieraniu różnych form ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalności sportowej albo działalności w zakresie edukacji lub nauki i zasadach prowadzenia działalności w tym zakresie.
Ponadto spółki powinny ustosunkowywać się do nieprawdziwych informacji na ich temat – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W efekcie inwestorzy powinni uzyskać większe zaufanie do publikowanych informacji i opinii dotyczących emitentów papierów wartościowych. Zmiana ta także powinna sprzyjać transparentności rynku kapitałowego i poprawiać jego efektywność.
Inne zmiany wprowadzone przez Radę Giełdy do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW SA nie mają już takiego znaczenia dla dostępu informacji o spółkach, choć opóźnienie wejścia w życie obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powoduje, że w 2012 r. nie nastąpi obniżenie kosztów uczestnictwa w WZA i wciąż dominujący będzie wymóg uczestnictwa w walnym osobiście lub przez pełnomocnika wyłącznie w miejscu jego odbywania.
Regulacje dotyczące rynku kapitałowego mają na celu zapewnienie równego dostępu do informacji i maksymalnej przejrzystości dotyczącej emitentów papierów wartościowych – zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Mimo to w praktyce trzeba je uzupełniać „miękkimi” regulacjami dotyczącymi ładu korporacyjnego. Ich przestrzeganie leży także w interesie samych spółek, bo im bardziej są przejrzyste tym generują mniejsze ryzyko asymetrii informacyjnej ponoszone przez inwestorów, w tym w szczególności przez inwestorów instytucjonalnym. Zmiany w polskich praktykach „corparate governance” dokonane ostatnio przez Radę Giełdy uznać należy za krok w dobrym kierunku ułatwiający podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych także na nietradycyjnych czynnikach oceny ryzyka (wykraczających poza czyste wskaźniki i informacje finansowe). Im więcej informacji dotyczących tych czynników będzie publikowanych przez spółki, tym bardziej dojrzały będzie nasz rynek, także dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych przyzwyczajonych do korzystania w swoich decyzjach inwestycyjnych także z informacji dotyczących ładu korporacyjnego czy społecznego zaangażowania emitentów, których papiery nabywają.
2 września 2011
Paweł Pelc


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com